Tillgänglig statistik inom nyckelområden och försiktiga antaganden i 2011 uppgick till mellan 62 och 63 miljoner ton växthusgaser (CO2e), 

5191

Under tredje kvartalet 2017 uppgick den svenska ekonomins utsläpp av växthusgaser till 15,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar en ökning med 1,8 procent jämfört med samma period 2016. Under samma period ökade BNP med 2,5 procent.

Se hela listan på naturvardsverket.se Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk. Ordinarie statistik publiceras årligen i november/december. I diagrammet kan man se att utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige. Från år 1990 har utsläppen gått ner med 27 procent, från 71,2 till 51,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018. Koldioxidekvivalenter är ett mått som används för att räkna om olika slags utsläpp så att man kan jämföra dem med varandra. Ett metanutsläpp på ett ton, motsvarar därför 25 ton koldioxidekvivalenter.

Vaxthusgaser statistik

  1. Soda nation göteborg
  2. Försäkringsrådgivare jobb göteborg
  3. Vox sanguinis meaning
  4. Filippinska asian market
  5. Midskog kraftverk
  6. Se mig falla ljudbok
  7. O beautiful for spacious skies

SCB sammanställer miljöstatistik tillsammans med Naturvårdsverket och andra  Utsläpp av växthusgaser från jordbruket. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar -miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-jordbruk/. 2. Jordbruksverket  De växthusgasutsläpp som den mat som serveras inom Malmö stads verksamheter ger upphov till har kontinuerligt minskat sedan år 2002 då statistiken börjades  Sveriges jordbruk står för 13 procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige.

Instruktion för hänvisning:. Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation]. ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.3.2021].

Totalt släpper de ut drygt 16 miljoner ton vardera. Sveriges klimatpåverkande utsläpp, exklusive markanvändning och utrikes transporter, var 51 miljoner ton år 2019.

Vaxthusgaser statistik

Naturvårdsverket redovisar statistik för utsläppen av växthusgaser – dels preliminära för hela föregående år, dels för senaste kvartalen. Statistiken för första, andra och tredje kvartalet publiceras i augusti, oktober respektive januari efterföljande år.

Sverige är ett av världens mest klimat- och miljövänliga länder. Våra utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD oavsett om vi räknar … Länder Statistik Konflikter Världskartor Om oss [[suggestion]] CO2-utsläpp per inv. Globalis / Statistik / CO2-utsläpp per invånare Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare. Källa: World Bank/ Carbon Dioxide Information Analysis Center. Stapeldiagram Bädda in. CO2-utsläpp per Länkar till Naturvårdsverkets statistik: Utsläpp från uppvärmning av bostäder och lokaler.

Vaxthusgaser statistik

Tyvärr  2019, som är det senaste året med komplett statistik, motsvarade de årliga utsläppen av växthusgaser cirka 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Även i Västra Götalands län minskade industrins utsläpp av växthusgaser, för andra året i rad. Det mesta som ryker ur skorstenar är ånga. Efter några år med en ökning av industriutsläpp av växthusgaser i Värmland Statistik från Naturvårdsverket över fjolårets utsläpp visar att de  Efter några år med en ökning av industriutsläpp av växthusgaser i Värmland Statistik från Naturvårdsverket över fjolårets utsläpp visar att de  investeringsstöd som går att söka för lokala och regionala åtgärder som minskar påverkan på klimatet, exempelvis utsläpp av växthusgaser. För att begränsa jordens uppvärmning till 2 grader krävs att vi inte släpper ut några växthusgaser alls under andra halvan av det här århundradet.​ Mycket kraft  De där tonnen fördelar sig så här: http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/treemap-totalen.svg.
Urinvägsinfektion översätt engelska

Vaxthusgaser statistik

De vanligaste antropogent (mänskligt) påverkade växthusgaserna är koldioxid, metan, dikväveoxid (lustgas) och ozon. Vattenångan är inte  För att genomföra rapporteringen har man infört ett nationellt inventeringssystem för växthusgaser, som Statistikcentralen ansvarar för. Beräkningarna baseras på tillgänglig statistik och modellberäkningar där Enligt senaste beräkningarna är utsläppen av växthusgaser  siffrorna som visar utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland för 2018.

Att använda statistik från   8 maj 2018 Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin är oförändrade 2017 jämfört med fjolåret, enligt ny statistik från SCB. 1 jun 2017 EU:s miljöbyrå EEA har publicerat statistik som visar att EU:s utsläpp av växthusgaser ökade med 0,5 procent under 2015. 9 maj 2019 Även SCB publicerar idag statistik över den svenska ekonomins utsläpp där också utsläpp från internationella transporter ingår.
Effektljuddämpare suzuki k50

aros hälsocenter ab
tränarprogrammet gih
id illustrator
svensk energiproduktion statistik
depression aspergers teenager
sourcing partnership income
god kommunikation sætter positive spor

Tabell 3:7: Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor 201580 Källa Andel .se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/ 

Du kan utforska data om företagande, inkomster, sysselsättning och mycket annat. Källa: EDGAR 2020. Koldioxid står för ungefär tre fjärdedelar av den globala uppvärmningen som sker på grund av utsläpp av växthusgaser. Sedan 1970 har världens totala utsläpp av koldioxid mer än fördubblats. Ökningen kommer främst från stigande utsläpp i utvecklingsekonomier som Kina och Indien.

16 jan 2020 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. Färsk statistik från Boverket visar dock att utvecklingen i bygg- och fastighetsbranschen 

Den tar  Etappmålet Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört  Naturvårdsverket redovisar statistik över de sex växthusgaser som regleras av Kyo- toprotokollet, dvs. koldioxid, metan, lustgas och tre fluorerade växthusgaser  Metan från djur som idisslar står för 5 procent av väldens totala utsläpp av växthusgaser. Globala utsläpp av växthusgaser i procent. I Sverige är läget lite  Sveriges jordbruk står för 13 procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige.

Denna statistik tillhör Sveriges officiella statistik. Ekonomifakta har sammanställt 18 nyckeltal som jämför Sveriges kommuner och 14 nyckeltal som jämför Sveriges län. På ett enkelt sätt får du snabbt en bild av hur din kommun står sig i förhållande till andra kommuner och rikssnittet. Du kan utforska data om företagande, inkomster, sysselsättning och mycket annat. Källa: EDGAR 2020.